Our Shops and Hours

Studio Workshop & Shop

Sderot Har Tsiyon 104, Tel Aviv

Elevator access at HaTnufa 1, Tel Aviv

Sunday-Thursday 10:00-17:00

Friday 10:00-14:00

Shabazi Store

Shabazi 36, Neve Tzedek, Tel Aviv

Sunday-Thursday 10:00-18:00

Friday 10:00-15:00

Herzliya Museum

HaBanim 4, Herzliya

Monday-Thursday 10:00-14:00

Tuesday & Thursday 16:00-20:00

Friday & Saturday 10:00-14:00